ΤΟΜΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Εταιρικό δίκαιο

 • Σύσταση εταιρειών
 • Οργάνωση συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Συγχωνεύεις απορροφήσεις και λοιποί μετασχηματισμοί
 • Νομικοί έλεγχοι εταιρειών
 • Παροχή συμβουλών για κάθε θέμα εταιρικού δικαίου
 • Πωλήσεις και εξαγορές επιχειρήσεων
 • Διενέργεια  νομικού due diligence.
 • Σύνταξη confidentiality agreement μεταξύ της εταιρείας  και του υποψήφιου επενδυτή .
 • Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τους όρους της εξαγοράς/πώλησης
 • Σύνταξη σχεδίων M.O.U, συμφωνητικών πώλησης μετοχών ή αύξησης κεφαλαίου ή πώλησης επιχείρησης, κατά περίπτωση
 • Παροχή συμβουλών επί φορολογικών θεμάτων που αφορούν στην εξαγορά
 • Παροχή συμβουλών για το σχήμα και την εταιρική διάρθρωση του φορέα που αγοράζει ή μεταβιβάζει.

Πτωχευτικό δίκαιο

 • Διεκπεραίωση υποθέσεων πτωχευτικής διαδικασίας (πτωχεύσεις, σχέδιο αναδιοργάνωσης άρθρου 107 επόμενα του Πτ. Κ.ωδικα)
 • Διεκπεραίωση υποθέσεων προπτωχευτικής διαδικασίας (άρθρο 99 Πτ. Κωδικα)


Δίκαιο χρηματιστηρίου και Κεφαλαιαγοράς

 • Παρακολούθηση χρηματιστηριακών υποχρεώσεων εισηγμένων εταιρειών.
 • Παροχή συμβουλών επί θεμάτων χρηματιστηριακού δικαίου
 • Διενέργεια νομικών ελέγχων
 • Συμμετοχή σε σύνταξη Ενημερωτικών Δελτίων
 • Αυξήσεις κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών
 • Εκδοση ομολογιακών Δανείων (μετατρέψιμα και μη)
 • Εκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option)
 • Δημόσιες προτάσεις απόκτησης μετοχών

Φορολογικό – Διοικητικό Δίκαιο

 • Παροχή συμβουλών επί φορολογικών θεμάτων σε συνεργασία με εξειδικευμένους οικονομολόγους και φοροτεχνικούς
 • Εκπροσώπηση ενώπιον φορολογικών αρχών
 • Σύνταξη προσφυγών και άλλων ενδίκων μέσων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Συμβάσεις

 • Εμπορικές Συμβάσεις
 • Συμβάσεις Franchising

Αλλοι τομείς υπηρεσιών

 • Δικαστική εκπροσώπηση
 • Ακίνητη περιουσία
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο