ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Συμμετοχή στις εβδομαδιαίες επιστημονικές συναντήσεις στον Δ.Σ.Α του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.
 • Εισηγήτρια σε σεμινάρια επί θεμάτων Εμπορικού Δικαίου:

  12.07.2018: «Εισήγηση σε σεμινάριο Oικονομοτεχνικής Α.Ε με θέμα «Οι βασικές αλλαγές στη νομοθεσία των Aνώνυμων εταιρειών, σύμφωνα με το νέο νόμο 4548/2018″.»

  26-27.09.2018: «Εισήγηση σε σεμινάριο Οικονομοτεχνικής Α.Ε με θέμα «Οι βασικές αλλαγές στη νομοθεσία των Ανώνυμων εταιρειών, σύμφωνα με το νέο νόμο 4548/2018″.»

 • Ανάπτυξη θεμάτων εμπορικού δικαίου, ως εισηγήτρια, στις επιστημονικές συναντήσεις του ΣυνΕΕμπ. στον Δ.Σ.Α:

  12.10.2017: « Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων Ν. 4469/2017. Τα μέχρι τώρα συμπεράσματα. – Η ορθή χρησιμοποίηση του θεσμού του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ανάδειξη των σημαντικών πτυχών του. »

  09.02.2017:  «Το νέο επάγγελμα του Διαχειριστή αφερεγγυότητας (ΠΔ 133/2016) και ο ρόλος του στην διαδικασία αναδιάρθρωσης των χρεών των επιχειρήσεων.»

  02.04.2015:  «Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας έναντι του Δημοσίου»

  30.01.2014:  «Ο πρόσφατος Κώδικας Φορολογικής διαδικασίας (ν 4174/2013) – Ενδικοφανής προσφυγή»

  31.5.2012:  «Καταχρηστικοί μετασχηματισμοί (μετατροπή, συγχώνευση) επιχειρήσεων».

  14.04.2011: «Τα δικαιώματα των ενέγγυων πιστωτών κατ’ άρθρο 112 Πτωχ.Κώδικα».

  30.9.2010:  «Οι διατάξεις των άρθρων 99 και 107 του Πτωχευτικού Κώδικα»

  03.6.2010:  «Συμψηφισμός κατ’ άρθρο 440 επ. Α.Κ.»

  04.3.2010:  «Εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων».

  28.5.2009:  «Η ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα έναντι του Δημοσίου και του ΙΚΑ και η έννομη προστασία τους»

Η Ιωάννα Καραχάλιου συμμετέχει τακτικά σε επιστημονικά συνέδρια του συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, της εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών και άλλων επιστημονικών οργανώσεων.