Δίκαιο Αλλοδαπών / Ιθαγένειας

  • Παροχή νομικής υποστήριξης εισόδου / εξόδου πολιτών τρίτων χωρών
  • Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εργασία, εξαρτημένη και εποχική, ειδικού σκοπού, επενδυτικής δραστηριότητας κοκ.