Εργατικό Δίκαιο

  • Κατάρτιση συμβάσεων εργασίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού εταιρειών
  • Συμβουλευτική εταιρειών για ζητήματα Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης, εμπιστευτικότητας, προστασίας προσωπικών δεδομένων του εργατικού δυναμικού
  • Δικαστική εκπροσώπηση εργοδοτών και εργαζομένων