Εταιρείες – Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

 • Σύσταση / Τροποποίηση / Λύση εταιρειών
 • Εταιρείες ν. 89/1967
 • Μετατροπή εταιρειών σε άλλη νομική μορφή
 • Συγχώνευση / Διάσπαση εταιρειών
 • Απόσχιση κλάδου
 • Εξαγορά εταιρειών (due diligence), συμφωνητικά αγοράς και πώλησης μετοχών – εταιρικών μεριδίων
 • Διεξαγωγή νομικών ελέγχων
 • Διαπραγματεύσεις για εξαγορά και πώληση εταιρειών
 • Κατάρτιση συμφωνητικών μετόχων (shareholders agreements)
 • Εταιρική διακυβέρνηση
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη