Τραπεζικό / Οικονομικό / Κεφαλαιαγορά

  • Κώδικας δεοντολογίας Τραπεζών
  • Ρυθμίσεις / αναδιαρθρώσεις / συμβάσεις τραπεζικού δανεισμού
  • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια
  • Νομική υποστήριξη στη σύνταξη προσπέκτους για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο
  • Νομική υποστήριξη εισηγμένων εταιρειών για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τους έναντι του ΧΑΑ και της κεφαλαιαγοράς