Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση είναι μία εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών, κατά την οποία ένα ουδέτερο μέρος, ο διαμεσολαβητής, διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών μιας διαφωνίας, προκειμένου αυτά να καταλήξουν σε μία αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία. Ο διαμεσολαβητής δεν έχει τον ρόλο του δικαστή ή κριτή. Τα μέρη είναι εκείνα που α) επιλέγουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, β) μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτήν, γ) έχουν τον έλεγχο του αποτελέσματος της διαδικασίας, δηλαδή της ενδεχόμενης συμφωνίας και τους κατ’ ιδίαν όρους της.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης είναι:

α) η φιλική επίλυση της διαφοράς και η διατήρηση των σχέσεων των μερών,
β) το αποτέλεσμα (το περιεχόμενο της συμφωνίας) το ορίζουν τα ίδια τα μέρη σύμφωνα με τις ανάγκες τους και όχι κάποιος τρίτος (π.χ. δικαστής),
γ) διεξάγεται με κανόνες πλήρους εμπιστευτικότητας, οπότε δεν υφίσταται κίνδυνος αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων ή επιχειρηματικών μυστικών,
δ) είναι διαδικασία σύντομη που διαρκεί κάποιες ώρες και μπορεί συνήθως να ολοκληρωθεί σε μία ημέρα,
ε) είναι λιγότερο δαπανηρή από την δικαστική διαδικασία και την διαιτησία,
στ) η διαμεσολάβηση συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.
ζ) η συμφωνία των μερών που περιέχεται στο πρακτικό επιτυχούς διαμεσολάβησης, με μόνη την κατάθεσή του στη γραμματεία του δικαστηρίου, ισοδυναμεί με εκτελεστή δικαστική απόφαση.

Η Διαμεσολαβήτρια της Εταιρείας μας, κ Ιωάννα Καραχάλιου, είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας «In Medio».

Περισσότερες πληροφορίες για τη Διαμεσολάβηση και την ομάδα «In Medio», μπορείτε να βρείτε εδώ.