Ναυτικό Δίκαιο

  • Σύσταση ναυτικών εταιρειών
  • Καταχώριση πλωτών
  • Σύνταξη ναυλοσυμφώνων