Συνέντευξη της Ιωάννας Καραχάλιου στο dikaiologitika.gr

Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στον Εξωδικαστικό μηχανισμό διευθέτησης οφειλών αλλά εντάσσονται στην περίπτωση των συνοφειλετών. Τι ισχύει όμως στην περίπτωση που υπάρχουν συνοφειλέτες;

Όπως αναφέρει στα dikaiologitika news η Ιωάννα Καραχάλιου Δικηγόρος-Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια μέλος της νομικής ομάδας «ΣΥΜΠΡΑΞΗ Νομικοί Σύμβουλοι- Διαμεσολαβητές για την βιωσιμότητα της επιχείρησης» που εξειδικεύεται στην ένταξη επιχειρήσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό στους ορισμούς του ν. 4469/2017 (άρθο 1) ως «συνοφειλέτης» νοείται κάθε πρόσωπο που ευθύνεται αλληλεγγύως εκ του νόμου ή δυνάμει δικαιοπραξίας για την εξόφληση μέρους ή του συνόλου των οφειλών του οφειλέτη. Στην έννοια του συνοφειλέτη περιλαμβάνεται και ο εγγυητής.

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 481 ΑΚ και 31 ΕισΝΑΚ οφειλή εις ολόκληρον (αλληλέγγυα) υπάρχει, όταν σε περίπτωση περισσοτέρων οφειλετών της ίδιας οφειλής, καθένας από αυτούς έχει την υποχρέωση να την καταβάλει ολόκληρη, ο δανειστής, όμως, έχει το δικαίωμα να την απαιτήσει μόνο μια φορά.

Ποιοί θεωρούνται συνοφειλέτες

Συνοφειλέτης, με την παραπάνω έννοια είναι ενδεικτικά:

Α) Εκ του νόμου

 • Ο ομόρρυθμος εταίρος έναντι όλων των πιστωτών της εταιρείας του, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και των Φ.Κ.Α (αλληλέγγυα ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων σε όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας (άρθρα 249, 258 Ν. 4072/2012).
 • Τα συνυπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 50 του Ν 4174/2013 (Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Διοικούντες ΑΕ, διαχειριστής ΕΠΕ και ΙΚΕ) για την πληρωμή φόρων του νομικού προσώπου έναντι του Δημοσίου
 • Τα συνυπόχρεα πρόσωπα του άρθρου άρθρο 31 παράγραφος 2 του Ν. 4321/15 (Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Διοικούντες ΑΕ, διαχειριστής ΕΠΕ και ΙΚΕ,) για την πληρωμή εισφορών του νομικού προσώπου έναντι των Φ.Κ.Α
 • Αυτός που απέκτησε επιχείρηση ή σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (ΑΚ 479) έναντι των εργαζομένων και των πιστωτών της επιχείρησης και μέχρι την αξία αυτής ή του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου.

 

Β) Από σύμβαση

 • Ο συνοφειλέτης δανείου
 • Ο εγγυητής (847 επ. Α.Κ)
 • Αυτός που αναδέχθηκε σωρευτικά αλλότριο χρέος (Α.Κ. 477)

 

Υποχρεώσεις συνοφειλετών

Τα πρόσωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως με τον οφειλέτη έχουν υποχρέωση, ,συνυποβολής αίτησης, η οποία θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει κατάλογο με τις υποχρεώσεις τους έναντι των δικών τους πιστωτών και των περιουσιακών τους στοιχείων και να συνοδεύεται από ορισμένα δικαιολογητικά, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί από τους πιστωτές η ικανότητα αυτών των προσώπων να αποπληρώσουν μέρος των υποχρεώσεων της επιχείρησης, (κύκλος εργασιών, λόγοι της οικονομικής τους αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής τους, δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών, δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους, εκκαθαριστικό (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους, καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση).

Όπως αναφέρει η κ. Καραχάλιου, για τους συνοφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη δεν ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί που ισχύουν για τον οφειλέτη (χρόνος γέννεσης της οφειλής, ποσοστικά όρια οφειλών), και τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του νόμου (μη υπαγωγή σε διαδικασία αφερεγγυότητας, μη διακοπή δραστηριότητας, μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδίκη για αξιόποινες πράξεις κατά του Δημοσίου, σχετιζόμενες με την επιχειρηματική δραστηριότητα, απαιτήσεις ενός πιστωτή που υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του συνοφειλέτη παραπέμπονται σε διμερή διαπραγμάτευση).

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που οι συνοφειλέτες δεν συνυποβάλουν αίτηση μαζί με τον οφειλέτη;

Η συνυποβολή της αίτησης είναι υποχρεωτική για την έναρξη της διαδικασίας. Αν δεν συνυποβληθεί αίτηση από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες του οφειλέτη, για την έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών,τότε:

Α. Η διαδικασία συνεχίζεται εφόσον υπάρχει:

 • η συναίνεση του πιστωτή έναντι του οποίου ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση ή
 • η συναίνεση των πιστωτών με την πλειοψηφία των απαιτήσεων για τις οποίες ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση.

 

Β. Η διαδικασία συνεχίζεται, χωρίς την παραπάνω συναίνεση, εφόσον:

 • η πλειοψηφία των υπολοίπων πιστωτών διατηρεί αποφασίσει την έναρξη της διαδικασίας
 • οι απαιτήσεις ωστόσο των μη συναινούντων πιστωτών για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω συνοφειλέτες, δεν ρυθμίζονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

 

Γ. Η διαδικασία δεν εκκινεί σε καμία περίπτωση εφόσον οι συνοφειλέτες που δεν υποβάλουν την αίτηση:

 • είναι ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή
 • άλλα πρόσωπα που ευθύνονται εις ολόκληρον και αλληλεγγύως για το σύνολο των οφειλών της επιχείρησης
 • ακόμα και εάν συναινούν οι παραπάνω πιστωτές.

 

Οι συνοφειλέτες, μπορούν σε κάθε περίπτωση να υποβάλουν αυτοτελώς αίτηση για ρύθμιση του συνόλου των οφειλών τους σε περίπτωση που πληρούν όλα τα κριτήρια υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενημερωθούν για λύσεις ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό μπορούν να επικοινωνούν για εξειδικευμένες λύσεις με την Σύμπραξη της νομικής ομάδας Νομικών Συμβούλων και Διαμεσολαβητών για την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

πηγή: dikaiologitika.gr