Φορολογικό Δίκαιο

  • Ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της ΔΕΔ
  • Υποστήριξη φορολογικών υποθέσεων ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων και ΣτΕ